19.02.10

Harmi tulevik

Tuli selline kiri (volikogu koosolekul oli peaaegu löömaks läinud):

Tegelt ma tahtsin vist rääkida sellest, et valla eelarve on väga kõvas miinuses ja meil peetakse üleval kahte pisikest kooli. Kuigi üks kool suudaks mahutada 120+ õpilast? Tõesti minust on seda väga kohatu öelda, aga pangu üks kinni ära ja ongi asi lahendatud. Seda on juba aastaid räägitud, et kaua see Harmi enam ei püsi. Ma võin olla vihane ja kuri- kuna see rahanappus on kõigi plaanid ära rikkunud.


Minu vastus:

Samamoodi saame öelda, et paneme selle valla kinni (teeme Suur-Harjumaa) või kaotame üldse maaelu ära ja kolime kõik linna elama - ökonoomsem, rohkem tööd ja kasu.

Harmi kinnipanemise vastu räägib:

Siin Me Elame (valitsev valimisliit) valimislubadus (on Sul voldik alles?)

Harmi kinnipanemisega voolab Habaja kant tõenäoliselt tühjaks, kui noortele peredele perspektiivitu koolita magala, töökohti vähem - jääb eelarvegi vähemaks, vald veel vaesemaks. Kui paljud Habaja lapsevanemad valiksid Harmi kooli sulgedes Ardu kooli Kose asemel? Juba Triigilt vaadates võib Ardu välja näha kusagil Järvamaa sopis asuv perifeeria (kui ei ole asja kooli, lasteaeda või kuhugi tööle), kui Kose on väravaks pealinna-tõmbekeskusse suundudes.

Aga mida siis teha?

Ikka on võimalus Harmist mingi spets erikool aretada, et tuleks rohkem õpilasi ja kaugemalt ja et kool pakuks midagi, et tasuks seal käia. See tuleks mõelda olemasoleva keskkonna ja sotsiaalse kapitali baasil. Väikeste koolide eeliseks on rahulikum ja kodusem atmosfäär, õpetaja jõuab iga õpilasega rohkem tegeleda, turvalisem. Ma võin eksida, aga arvan, et paar last käib Koselt just nende põhjuste pärast Harmi. Mida ma Harmis muudaks, kui võimalus oleks - hindamissüsteem iganenud lineaarsetelt hinnetelt hinnangutele, mis antakse õpilase, lapsevanema ja õpetaja läbiviidud arenguvestluste baasil. Mitte eriti keeruline muudatus, aga muudaks joonel käimise ja drilli inimlikumaks ja individuaalsemaks. Ehk väike kool ei suuda mõõdetud õppetulemustega rinda pista suurematega, küll aga oleks võimalus süsteemi õpilasesõbralikumaks ja -kesksemaks muutes anda lastevanematele tugev argument kooli valikul ajal, kus inimlikkust just üleliia pole.

Mingi sihtasutus olla ka Harmi juurde poogitud, kes selle tegemistest teada annaks?

4 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Ja see teine (kinni panemisele määratud) kool suudaks mahutada 135+ õpilast. Lihtne arvutus: 9 x 15 = 135

Juhan ütles ...

Ardu peaks mahutama vist 200+. Kokku siis kahe kooli peale kohti ligi 400. Kust aga saada õpilasi, kui vaatame reaalseid võimalusi?

Sirje ütles ...

SA kohta saan anda taas (nagu valla tunnuslause kohtagi) infot.
Üheks SA algtajaks olen mina ise. Teised minu jaoks väga olulised nõukogu liikmed on Arno Kannike, Monika Mikiver ning juhatust esindab Tiina Steinberg.
SA on Harmi koolist sõltumatu organ, st et me ei pea aru andma ei koolile ega KOV-le oma tegevusest, kui omavahelised lepingud ei näe seda eraldi ette.
Väljavõte SA põhikirjast:
1.1 Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Zoege von Manteuffeli Fond (Nime kasutusluba on saadud e-kirja vahendusel Saksamaal elavalt sugulaselt hr Claus Zoege von Manteuffelilt.)
1.2 1.2 Sihtasutuse asukohaks on Harmi küla, Kõue vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.3 Sihtasutuse eesmärgid on:
kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine
heategevuse eesmärgil sihtotstarbeliste vahendite kasutamise korraldamise kaudu
tingimuste loomine Harmi Põhikooli õpilaste edukaks arenguks
kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamisele kaasaaitamine
keskkonnahariduse ja -teadlikkuse edendamine kogukonnas
1.4 Sihtasutus võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi
saavutamiseks.
1.5 Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.
SA tegi ettepaneku, luua Harmi mõisa keskkonnateavituskeskus. Raha selle jaoks oleks tulnud Euroopa Struktuurifondidest. Käisin teemaga vallamajas. Tean, et seal asuvad 2006.aastal Norra Finantsmehhanismide projektitaotluse materjalid (ehitusekspertiis ja –kavandid). Arutades Taimar Lossmanni ja Katti Muruga sain neilt mõttele toetust – aitäh! Nad tegid ettepaneku, arutada seda koolijuhi ja Kõue Varahalduse esimehega, sest vara on valla oma ja SA liikmed ainuisikuliselt seda asja ajada ei saa. Tegime koolijuhile ettepaneku keskuse jaoks renoveerida ruumid, mida õpilased oleksid saanud kasutada loodusõpetuse tundide läbiviimiseks. Koolijuhi vastus oli “Proovida maksab, uurin asja”. Siiani ei ole vastust tulnud. Monika Mikiveri ülesandeks jäi suhelda Rein Hordoga, kes ka mõtte vallavanemale avaldas. Vastus oli mittemidagiotsustav, ehk siis ähmane. Saan aru, et omaosaluse jaoks ei käesoleval ega järgmisel aastal raha ei ole. Küll aga olekski raha olnud vaja aastal 2013 ja summas 65000 kr. Kui asju ette näha ja planeerida, siis leiab ka vajalikud vahendid. Sellist aega nagu praegu, on varemgi olnud. Küsige vallamaja kauaaegsetelt töötajatelt ja endistelt volikogu liikmetelt, kuidas siis hakkama saadi.
SA on võtnud omale hetkel ülesandeks toetada nö pehmeid väärtusi. Järgmiseks ettevõtmiseks on Harmi Põhikooli AASTA ÕPILASTE tunnustamine SA omavahenditest (mis kujunevad hetkel peamiselt annetustest SA arveldusarvele 221047242927).
Samuti soovime kaasa lüüa mõisapäevade korraldamises, kuid hetkel ebasoodsa koostöö tõttu ei ole tahtmist omaalgatust näidata. Ootame ja vaatame, mis edasi toimuma hakkab.
Mõisapäevad võiksid olla meie piirkonna üheks reklaamürituseks ja selleks tuleks kaasata ka teisi MTÜ-sid.
…Ja mis puutub kooli sulgemise kohta, siis selle piirkonna lapsevanemana ma kindlasti panen oma lapse Harmi-Tallinn suunal asuvasse kooli, mitte Harmi-Paide suunal asuvasse. Umbes aasta tagasi näitasin hariduse ümarlauas vallamajas www.ehis.ee asuvat pendelliikumise graafikut, mis selgelt näitab inimeste liikumisviisi juba aastal 2003 (mis see siis praegu veel olla võib!). Olen kogu aeg seda korrutanud ja ei väsi ka praegu seda ütlemast, et jõge vastuvoolu liikuma ei pane.
Ja veel, oluline info kogukonna inimestele – töötades täna pea 14 korda suurema õpilaste arvuga koolis, võin julgelt öelda – maalapsed on julgemad, oma asjadega paremini toimetulevad ja õppeedukuses õpilase arengust lähtuvalt vahet ei ole. Seega – on Harmi kool meile vajalik!
Olen kindel, et piirkonna lapsevanemad oleksid valmis läbirääkimisteks kooli toetamise osas.
Jõudu ja jaksu Sullegi “oma asja ajamisel” keset valda!
Sirje

Monika ütles ...

Kinnitan Sirje juttu ja lisan, et sai räägitud, et selle keskkonnaprojekti raha oleks püüdnud kokku ajada ka mujalt, vilistlased, nendega seotud ettevõtjad jne. Kindlasti on huvigrupp suur, paljudel õpivad ju lapsed juba mitmendat põlvkonda Harmis. Ja tõesti saigi selline sõnum öeldud, et proovime sebida omaosalust mujalt, ei läinud käsi pikalt ees vallamajja, teades niigi hullu olukorda eelarvega. Vallapoolne leigus on kummastav. Isegi kui kool sulgeda, jääb hoone alles. Selle eest tuleb ju ikka hoolt kanda. Või on siis plaan mõis võileivahinnaga maha müüa...?

Aga nu eks elame edasi, proovime tulevikus ikka veel sama teemat tõstatada, eks tuleb kindlasti veel võimalusi kuskilt sel otstarbel raha küsida :)